Rekrutacja

Będzie prowadzona wielokanałowo. Dokumenty można składać osobiście lub drogą pocztową od 01.07.2013 roku.

I etap Ocena formalna

Komplet dokumentów w postaci:

 • formularza zgłoszeniowego
 • oświadczenia o zgodzie na przetwarzaniu danych osobowych
 • deklaracji uczestnictwa
 • podpisanego regulaminu
 • zaświadczenia potwierdzającego status bezrobotnego
Kryteria dostępu:
 • miejsce zamieszkani/nauki : Gminie Baborów, Branice, Głubczyce, Kietrz, Kamiennik, Korfantów, Łambinowice, Nysa, Paczków, Pakosławice, Skoroszyce, Otmuchów
 • Status bezrobotnego
 • Wiek 15-30 lub 50+
Kryterium preferowane:
 • Płec – K (bezwarunkowe pierwszeństwo)
 • Status materialny – osoby korzystające z opieki 10 pkt.
 • Status osoby dlugotrwale bezrobotnej 20 pkt.
 • Wykształcenie – niższe niż średnie 5 pkt
 • Miejsce zamieszkania – wieś 5 pkt.


II etap

 • indywidualna rozmowa rekrutacyjna: z doradcą zawodowym , który zbada motywację i predyspozycję chętnych, a także przeprowadzi selekcje kandydatów oraz dokona analizy wywiadów pod katem planowanej ścieżki projektu i motywacji do udziału w projekcie ( 0-20 pkt.)
 • Badania lekarskie – warunek udziału w stażach i szkoleniu , negatywny wynik wyklucza z udziału w projekcie


III etap

 • sporządzenie protokołu z rekrutacji oraz listy podstawowej z podzialem na płeć. W przypadku większej liczby chętnych zostanie utworzona list rezerwowa.
 • telefoniczna informacja osób biorących udział w procesie rekrutacyjnym o wynikach rekrutacji

Dokumenty rekrutacyjne

 
 

www.efs.gov.pl
Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki